Pravidlá a podmienky používania

 • Každý užívateľ internetu môže byť v internetovom paneli na stránke www.vyskumy.sk zaregistrovaný iba jedenkrát.
 • Každý člen iPanelu sa zaväzuje, že bude poskytovať spoločnosti Kantar Slovakia pravdivé údaje.
 • V prípade akejkoľvek zmeny zaktualizuje člen iPanelu svoje registračné údaje.
 • Člen iPanelu môže kedykoľvek vystúpiť z internetového panelu.
 • Kantar Slovakia zabezpečí úplnú anonymitu údajov, ktoré člen internetového panelu poskytne spoločnosti Kantar Slovakia.
 • Kantar Slovakia bude členov iPanelu odmeňovať za surfovanie na internete a za účasť na online prieskumoch TNS mincami.
 • Kantar Slovakia sa zaručuje, že členovi iPanelu doručí odmenu bezplatne až domov do 30 dní odo dňa objednania.
 • Registráciou respondent súhlasí so spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou Kantar Slovakia s r.o.. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a súhlasí, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely kontaktovania respondentov pri realizovaní prieskumov a regrutácie firmou Kantar Slovakia s.r.o. v zmysle Zák. č. 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
 • V prípade, že spoločnosť Kantar Slovakia zistí, že člen iPanelu poskytol nepravdivé informácie, prípadne že je na stránke www.vyskumy.sk viackrát zaregistrovaný, vyhradzuje si právo takéhoto člena z internetového panelu vylúčiť.
 • Spoločnosť Kantar Slovakia si vyhradzuje právo z internetového panelu vylúčiť člena iPanelu a zablokovať jeho prístup do konta, ktorý nebude dotazníky vypĺňať pravidelne, korektne a zodpovedne. Zablokovaním konta stráca člen iPanelu prístup do svojho konta a nárok na využitie mincí.
 • Respondent je povinný dotazníky vyplňovať cez počítač. Pokiaľ je možnosť vyplnovania cez iné zariadenie, Kantar Slovakia sa zaručuje informovať o tom cez mailovu pozvánku.
 • Kantar Slovakia si vyhradzuje právo na kontrolu dát zabudovaním kontrolných mechanizmov na zabezpečenie korektnosti registračných údajov a kontroly dát z prieskumov. Z dôvodu zachovania know how nie je agentúra Kantar Slovakia povinná uvádzať konkrétne kontrolné mechanizmy a nimi zistené nezrovnalosti, na základe ktorých je dotaznik vylúčený z finálneho dátového súboru / prípadne na základe ktorého bola s respondentom ukončená spolupráca
 • Respondent je povinný dotazník vypĺňať sám a vo svojom mene. Pokiaľ dôjde k vyplneniu dotazníka inou osobou ako tou, ktorá vykonala registráciu a na ktorej meno je konto vedené, Kantar Slovakia si vyhradzuje právo konto registrovaného člena  z internetového panelu vylúčiť.
 • V prípade ak nebudeme od respondenta evidovať akúkoľvek aktivitu na stránke www.vyskumy.sk počas obdobia 1 rok, tak  stráca nárok  na využitie mincí
 • Člen iPanelu sa zaväzuje k zachovaniu mlčanlivosti o skutočnostiach s ktorými príde do kontaktu na stránke www.vyskumy.sk (obsah dotazníku, meno klienta,a iné.).
 • Člen iPanelu sa zaväzuje, že nebude poskytovať dôverné informácie tretej strane. V opačnom prípade nesie plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu
 • V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov a ich spracovaním podľa podmienok tu uvedených, prosím žiadne osobné údaje Kantar Slovakia neposkytujte. 
 • Ak nebude Kantar Slovakia schopná pre nedostatočné oprávnenie na spracovanie Vašich osobných údajov s Vami zahájiť spoluprácu, je Kantar Slovakia oprávnená od tejto spolupráce odstúpiť. 
 • Ak poskytnete Kantar Slovakia svoje osobné údaje v registrácií, a v budúcnosti v elektronických dotazníkoch, prípadne iných kvalitatívnych alebo kvantitatívnych prieskumoch, a neuvediete zároveň príslušné obmedzenia, vyjadrujete týmto svoj súhlas s tým, aby platili podmienky nižšie uvedené. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaje, ktoré ste už doteraz spoločnosti Kantar Slovakia poskytli. Ďalej súhlasíte s tým, aby Kantar Slovakia, ako správca osobných údajov podľa Nariadenia 2016/679 zhromažďovala, uchovávala a používala na vytváranie podkladov pre tvorbu štatistík a marketingových výskumov všetky Vaše osobné údaje, ktoré uvediete v registrácií, či v budúcnosti v iných dotazníkoch, alebo ich akoukoľvek inou formou poskytnete Kantar Slovakia a to na účely začatia Vašej spolupráce s Kantar Slovakia, na účely vykonávania výskumu trhu a účely štatistické. 
 • Súhlas je udelený po dobu členstva v online paneli s Kantar Slovakia a môže byť Vami kedykoľvek písomne ​​odvolaný na mailovú adresu vyskumy@tns-global.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním. Ak poskytnete Kantar Slovakia svoje osobné údaje, vyhlasujete, že ste boli Kantar Slovakia informovaný(á) o rozsahu a účelu spracovania osobných údajov a že s týmto súhlasíte. 
 • Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané len spoločnosťou Kantar Slovakia, jej zamestnancami a / alebo jej zmluvnými partnermi, prípadne zamestnancami týchto zmluvných partnerov Kantar Slovakia, pričom všetky tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti. Počas spracovávania budú mať k Vašim údajom prístup len tieto osoby. Osobné údaje budú zabezpečené tak, aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a uložené budú po dobu Vašeho členstva v paneli Kantar Slovakia. Po uplynutí tejto doby budú všetky osobné údaje zlikvidované, ak neudelíte výslovný súhlas na ich uchovávanie po dlhšiu dobu. 
 • Kantar Slovakia je oprávnená poskytnúť Vaše osobné údaje tretej osobe, ktorá ich už ďalej nesmie poskytnúť inej osobe a je viazaná mlčanlivosťou, a to za podmienky, že s týmto súhlasíte. Kantar Slovakia môže využiť Vaše osobné dáta pre získanie hromadných podkladov na vykonanie štatistík alebo na rôzne vyhodnocovanie v oblasti výskumu trhu a anonymizované výsledky tejto svojej činnosti následne zdieľať s tretími osobami. 
 • Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v elektronickej forme. 
 • V súlade s Nariadením 2016/679 máte právo požadovať od Kantar Slovakia prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak sa budete domnievať, že spracovaním Vašich osobných údajov je porušené Nariadenie 2016/679, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Ak budete mať akékoľvek otázky alebo požiadavky, kontaktujte nás na vyskumy@tns-global.sk. 
 • Spoločnosť Kantar Slovakia si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť či doplniť tieto pravidlá a podmienky používania.