Pravidlá súťaže Lifestyle 2015

Štatút súťaže

1. Predmet a účel štatútu

Predmetom tohto štatútu je úprava súťažných podmienok súťaže „Lifestile 2015„ (ďalej len „súťaž“). Súťažiaci, ktorý vyplní kompletný dotazník projektu Lifestyle 2015 bude zaradený do žrebovania o ceny tak, ako je to uvedené v tomto štatúte nižšie.

2. Podmienky účasti v súťaži

Do súťaže sa môže zapojiť ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá (i) má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, (II) je staršia ako pätnásť rokov, (iii) splní podmienky tohto štatútu a (iv) súhlasí s ustanoveniami tohto štatútu (ďalej len „súťažiaci“).

Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora a ich rodinní príslušníci.

3. Podmienky súťaže

Súťažiaci sa do súťaže zapojí prostredníctvom stránky www.vyskumy.sk. Podmienkou zapojenia do súťaže je najprv kompletný registračný proces ako respondenta, pričom respondent musí uviesť pravdivé a kompletné údaje. V prípade uvedenia nepravdivých údajov má organizátor právo súťažiaceho zo súťaže vylúčiť a to aj po žrebovaní.

Každý registrovaný člen stránky www.vyskumy.sk, ktorý bude spĺňať kritéria účasti v projekte, bude prizvaný k vyplneniu dotaznika projektu Lifestyle 2015 prostredníctvom stránky www.vyskumy.sk.

V prípade kompletného vyplnenia dotazníka bude súťažiaci automaticky zaradený do zlosovania.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho, ktorého dotazník nebude spĺňať podmienky korektného vyplnenia dotazníka. Medzi tieto podmienky patrí najmä: dodržanie minimálneho času potrebného na prečítanie a správne vyplnenie dotazníka, logická konzistentnosť odpovedí, pravdivosť odpovedí.

Organizátor má právo vylúčiť zo súťaže ktoréhokoľvek súťažiaceho na základe vlastného uváženia v prípade podozrenia z porušenia podmienok korektného vyplnenia bez ďalšieho vysvetlenia.

Súťaž sa začína dňom sprístupnenia dotazníka projektu Lifestyle 2015 na stránke www.vyskumy.sk a končí v deň ukončenia možnosti jeho vypĺňania, nie však skôr ako 23.2.2015.

 
Odovzdanie výhier

Výherca výhry bude vyhlásený po ukončení zberu dotazníkov projektu Lifestyle 2015, nie skôr ako 12.3.2015 a nie neskôr ako 31.4.2015. Výherca bude kontaktovaný e-mailom spoločnosťou TNS Slovakia, s.r.o, ktorá výhru zašle mailom v podobe poukážok, prípadne pripíše odmenu v podobe TNS mincí na konto vyžrebovaného respondenta . Pred zaslaním hlavnej výhry výherca podpíše preberací protokol o výhre.

Ak výherca neposkytne potrebnú súčinnosť na odovzdanie výhry, vzdá sa výhry, odoprie súhlas na zverejnenie svojich údajov, odmietne podpísať protokol o prevzatí výhry, resp. nesplní inú podmienku podľa tohto štatútu, stráca týmto nárok na príslušnú výhru a nemá nárok ani na náhradné plnenie. 

V prípade, ak nebude možné ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je možné od organizátora súťaže požadovať, niektorého výhercu kontaktovať spôsobom v tomto štatúte uvedeným ani do 15 pracovných dní odo dňa ukončenia súťaže, uplynutím posledného dňa tejto lehoty zaniká nárok tohto výhercu na výhru. V prípade straty nároku výhercu na príslušnú výhru podľa tohto bodu pravidiel nárok na príslušnú výhru získa namiesto neho vyžrebovaný náhradník. Ak nastane rovnaká situácia aj pri prvom náhradníkovi, výhru získava ďalší náhradník v poradí, a tak sa pokračuje ďalej, až kým nedôjde k odovzdaniu výhry náhradníkovi. Organizátor súťaže bude postupovať pri oznamovaní výhry a pri uplatňovaní si nároku na výhru vo vzťahu k náhradníkom primerane podľa postupu stanoveného v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že uvedie pravdivé údaje a bude postupovať v súlade s podmienkami uvedenými v tomto štatúte.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojou účasťou v súťaži neporušil a ani neporuší všeobecne záväzné právne predpisy a ani podmienky uvedené v tomto štatúte.

Súťažiaci berie na vedomie, že pri využívaní webových stránok a serverov v súvislosti so súťažou sa nesmie správať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo v rozpore s dobrými mravmi a nesmie uskutočňovať žiadne úkony, ktorými by bránil alebo sa snažil brániť v zúčastnení sa v súťaži ďalším súťažiteľom, alebo ktorými by ohrozoval súťaž alebo by súťaž narúšal. Súťažiaci nesmie obťažovať ostatných súťažiteľov.

Súťažiaci vyplnením dotazníka projektu Lifestyle 2015 na url adrese www.vyskumy.sk dáva súhlas s účasťou v súťaži, jej podmienkami a s týmto štatútom súťaže. 

Súťažiaci, ktorý získa niektorú z cien uvedených v  tomto štatúte, zároveň súhlasí s tým, aby organizátor zverejnil a sprístupnil verejnosti údaje o súťažiacom – v rozsahu mena a priezviska a obce trvalého bydliska súťažiaceho a v prípade hlavnej ceny zverejnenie fotografie z výletu v Paríži.

Každý súťažiaci alebo tretia osoba sa zaväzuje, že sa nebude pokúšať prihlásiť sa do súťaže ako iní súťažiaci alebo inak ako v súlade s podmienkami súťaže, a že nijakým spôsobom nebude poškodzovať ďalších súťažiacich alebo tretie osoby alebo porušovať podmienky uvedené v tomto štatúte. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Súťažiaci sa zaväzuje, že svojím konaním nebude znevažovať, zosmiešňovať alebo akýmkoľvek spôsobom poškodzovať záujmy organizátora, jeho dobré meno a nesmie propagovať služby iných osôb, ktoré sú v priamom alebo nepriamom konkurenčnom vzťahu k organizátorovi. V prípade porušenia tejto podmienky je organizátor súťaže oprávnený súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

Vyhlasovateľ súťaže oznámi výhercovi v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov
v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon č. 595/2003 Z. z.“) hodnotu výhry na tlačive
– preberacom protokole k výhre, ktoré výherca obdrží priamo pri preberaní výhry, prípadne mu bude zaslaný. Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. a keďže výhry, ktoré obdržia výhercovia, predstavujú výhry pred zdanením, výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z a ostatných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov. Podľa zákona č. 595/2003 Z. z.výhry zo súťaže neprevyšujúcej výšku 350 EUR sú od dane oslobodené.

4. Začiatok a ukončenie súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od  sprístupnenia dotazníka projektu Lifestyle 2015 na stránke www.vyskumy.sk až do ukončenia jeho zberu dát, pričom minimálna dĺžka trvania súťaže je v období od 23.2.2015 do 12.3. 2015, avšak organizátor si vyhradzuje právo súťaž začať alebo ukončiť skôr alebo neskôr v súvislosti s priebehom projektu Lifestyle 2015. Každá osoba, zaregistrovaná na stránke www.vyskumy.sk v čase zberu dát projektu Lifestyle 2015  a ktorá bude spĺňať požiadavky pre tento prieskum, bude mať možnosť zapojiť sa do súťaže vyplnením dotazníka minimálne počas jedného dňa.

5. Ceny

  • Hlavná cena: Poznávací zájazd do Paríža pre 2 osoby na 5 dní
  • 16 x Poukážka Adria v hodnote 50 eur     
  • 11 x Poukážka Martinus v hodnote 10 eur
  • 11 x Poukážka Ticket Restaurant v hodnote 10 eur
  • 11 x Poukážka Ticket Compliments v hodnote 10 eur
  • 100 x 300 TNS mincí
  • 150 x 200 TNS mincí
  • 400 x 100 TNS mincí

Ceny budú vyžrebované naraz zo všetkých súťažiacich po ukončení súťaže.

O výhre a o spôsobe jej prevzatia bude výherca upovedomený spôsobom podľa bodu 3  tohto štatútu.

Organizátor súťaže oznámi výhercovi v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení hodnotu výhry (výšku nepeňažnej výhry) na tlačive – preberacom protokole k výhre.

Organizátor si vyhradzuje možnosť meniť špecifikácie jednotlivých cien, tj. vyobrazenie na stránke www.vyskumy.sk nemusí zodpovedať konkrétnej výhre a je ilustračné.

Organizátor si vyhradzuje v prípade nedostupnosti alebo iných nepredvídateľných okolností nahradiť ceny inými podobnej hodnoty.

6. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť

TNS Slovakia, s.r.o
Apollo Business Center II, bl. E
Prievozská 4D
814 94 Bratislava
Slovak Republic                     
IČO: 31406246
DIČ: SK2020355117

7. Poskytovateľ cien do súťaže

Poskytovateľom cien do súťaže je spoločnosť

TNS Slovakia, s.r.o
Apollo Business Center II, bl. E
Prievozská 4D
814 94 Bratislava
Slovak Republic                     
IČO: 31406246
DIČ: SK2020355117

8. Záverečné ustanovenia

Ustanovenia tohto štatútu sa stávajú platnými a účinnými dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.vyskumy.sk.

Súťažiaci  berie na vedomie a súhlasí, že organizátor súťaže je oprávnený ustanovenia tohto štatútu kedykoľvek meniť. V prípade, že dôjde k zmene štatútu, súťažiaci berie na vedomie a súhlasí s tým, že platná a účinná je vždy posledná verzia štatútu. Organizátor nie je povinný o zmene pravidiel osobitne informovať súťažiacich, pretože aktuálne platná a účinná verzia je vždy zverejnená na internetovej stránke www.vyskumy.sk. Súťažiaci vyplnením dotazníka projektu Lifestyle 2015, súhlasí s podmienkami uvedenými v tomto štatúte a zaväzuje sa ich dodržiavať. V prípade ich porušenia si je vedomý následkov, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Súťažiaci zároveň potvrdzuje pravdivosť uvedených osobných údajov.

Súťažiaci sa zaväzuje riadiť sa týmto štatútom a pokynmi organizátora a iných osôb podieľajúcich sa na súťaži; ich rozhodnutia budú vo všetkých ohľadoch týkajúcich sa súťaže konečné a záväzné pre všetkých súťažiacich. Súťaž sa riadi výhradne štatútom, ktorý upravuje práva a povinnosti súťažiteľov a ich zodpovednosť a jej pravidlá. Žiadny súťažiaci nemá nárok na cenu, pokiaľ nesúhlasí s týmto štatútom a nesplní povinnosti z nich vyplývajúce. Súťažiaci tiež nemá nárok na cenu, ak nesplnil alebo porušil podmienky súťaže.

Právne vzťahy neupravené týmto štatútom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a súťažiaci sa zaväzujú sa im podrobiť.

Organizátor, poskytovateľ cien do súťaže a osoby uskutočňujúce činnosti pre súťaž nezodpovedajú za žiadne technické problémy alebo technické poruchy alebo doručenie ceny, za kvalitu alebo akosť ceny alebo akékoľvek iné škody alebo chyby, ktoré vzniknú v súvislosti so súťažou alebo vypĺňaním dotazníkov na stránke www.vyskumy.sk, alebo za akékoľvek hardvérové alebo softvérové chyby alebo chybné pripojenia na internet alebo za akékoľvek obmedzenia pripojenia na internet, server alebo za úplnú alebo čiastočnú nedostupnosť dotazníka z akéhokoľvek dôvodu alebo za preťaženie internetu alebo webovej stránky, alebo za nepovolený ľudský alebo iný zásah do postupu alebo procesu súťaže, a to najmä za nedovolené zasahovanie, hackovanie, krádež, vírusy, chyby, červy alebo za poškodenie alebo zrušenie akéhokoľvek aspektu súťaže a ani za žiadne výkony, ktoré neuskutočňujú alebo neprevádzkujú priamo sami.

Organizátor si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok súťaže zo strany súťažiteľov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie súťažiteľa zo súťaže pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito pravidlami); najneskôr však ku momentu odovzdania výhry.

Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo akejkoľvek inej kompenzácie. Účastník súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platných právnych predpisov vymáhať súdnou cestou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť pravidlá a podmienky súťaže, najmä, ale nie výlučne pravidlá vyhlasovania výhercov, dátum ukončenia súťaže, počet výhercov, ako aj druhy výhier. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže organizátor súťaže vhodným spôsobom zverejní. Za vhodné zverejnenie sa považuje najmä zverejnenie na internetovej stránke www.vyskumy.sk.

Súťažiaci zapojením sa do súťaže poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne počas trvania súťaže a zverejnenia výsledkov. Súťažiaci bezpodmienečne udeľuje súhlas, aby jeho osobné údaje v rozsahu a v zmysle tohto štatútu boli zaradené a spracované pre databázu organizátora. Súťažiaci ďalej súhlasí s tým, aby organizátor jeho osobné údaje bezodplatne použil na účely ďalšej propagácie a tiež na reklamné a marketingové účely a tieto ďalej šíril  alebo uverejňoval v masovokomunikačných prostriedkoch alebo akýchkoľvek iných audio-, foto- alebo videomateriáloch, a to bez potreby udeľovania ďalšieho súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na vopred neurčené obdobie. Osobné údaje súťažiacichnebudú ďalej poskytované tretím osobám. Súťažiaci môže požiadať organizátora, aby jeho osobné údaje zo svojej databázy vymazal. Organizátor bude s osobnými údajmi získanými pri registrácii zákazníkov do súťaže nakladať v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Pravidlá súťaže budú počas trvania súťaže zverejnené na internetovej stránke www.vyskumy.sk, kde budú taktiež zverejnení aj jej výhercovia.

V Bratislave dňa 15. 2. 2015
Organizátor súťaže TNS Slovakia, s.r.o